Algemene Voorwaarden 2017-12-31T19:10:23+00:00

Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen voor de verkoop, de levering, en de reparatie en revisie van versnellingsbakken, onderdelen, toebehoren en overige goederen/materialen door Harry Martens Limmen , De Wieken 22 1906 DC LIMMEN.

1. Algemeen

De verkoop en levering van versnellingsbakken onderdelen, toebehoren en overige goederen /materialen hierna te noemen de goederen door H.W.G. Martens h.o.d.n. Harry Martens Limmen hierna te noemen HML, alsmede met verrichten van revisies, reparatie, herstel-, of onderhoudswerkzaamheden, elk afzonderlijk of tesamen hierna aangeduid als “werkzaamheden”, “reparatie”, “revisie”van goederen door Harry Martens Limmen geschiedt uitsluitend op basis van de navolgende bepalingen. Van deze bepalingen kan alleen schriftelijk door Harry Martens Limmen worden afgeweken. Voorwaarde welke door een koper of opdrachtgever worden gehanteerd, binden HML niet.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

– Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

– De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Offertes en opgaven

Offertes van HML met betrekking tot de verkoop of reparatie van goederen, waarbij de geldigheidsduur niet is aangegeven,zijn gedurende 30 dagen geldig. Niettemin kan een offerte ten alle tijden worden ingetrokken, zolang niet de verklaring van een koper of opdrachtgever dat hij op die offerte wenst in te gaan, ter kennis van, HML is gekomen. Indien HML op enig tijdstip bedragen opgeeft voor door haar te leveren, geleverde goederen, te verrichten of verrichte reparaties/revisies, zal een afwijking van het opgegeven bedrag van plusof min 10% voor de koper of opdrachtgever geen grond opleveren voor enige vordering uit wanprestatie of anderszins. Door HML opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleveringskosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.

4. Prijswijzigingen

Wijzigingen in rechten, belastingen en accijnzen worden in de vast en de niet vast overeengekomen prijs doorberekend. Wijzigingen in de fabrieks- of importeursprijzen en valutakoersen worden in de niet-vast overeengekomen prijzen doorberekend.

5. Levering

Goederen worden verkocht en geleverd “af magazijn”. Een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 6. Na onderhoud/reparatie/revisie van versnellingsbakken, onderdelen of goederen vindt levering plaats “af magazijn”. De verkochte goederen zijn tot het tijdstip van de feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te ruilen goederen worden pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip zijn de in te ruilen goederen voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Geleverde, gerepareerde en gereviseerde goederen reizen steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

6. Levertijd

Levertijden worden naar beste weten opgegeven doch zijn onverbindend. Overschrijding, om welke reden dan ook, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst.

7. Ontbinding van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen HML en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:

Indien na het sluiten van de overeenkomst aan HML omstandigheden ter kennis komen die HML goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen indien HML de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In genoemde gevallen is HML bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van HML schadevergoeding te vorderen indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan HML zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is HML bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

8. Eigendomsvoorbehoud

De door HML verkochte goederen blijven haar eigendom tot aan de algehele voldoening van al hetgeen HML uit welken hoofde dan ook van de koper te vorderen heeft, rente en kosten daaronder begrepen.

9. Betaling

Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van HML of op een door HML aan te wijzen rekening. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na faktuurdatum tenzij anders is overeengekomen. De bewijslast van zodanige andere overeenkomst rust op de koper of opdrachtgever. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft zonder enige aanmaning of ingebrekestelling het recht de koper rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen tegen een rentevoet van maximaal 1,5% per maand of gedeelten daarvan, onverminderd de aan HML verder toekomende rechten.

10. Reclame en verjaring

De koper dient de door HML geleverde goederen terstond na ontvangst te keuren. Eventuele reclames dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij HML te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. In geval van gerechtvaardigde reclame is HML ter harer keuze, verplicht tot hetzij kosteloos repareren dan wel het vervangen van de afgekeurde goederen en/of onderdelen daarvan mits die goederen en/of onderdelen franco aan HML worden opgezonden hetzij het terugnemen van de afgekeurde goederen en/of onderdelen daarvan onder terugbetaling van het door koper reeds voldane deel der koopprijs, in welk laatste geval de terzake gesloten overeenkomst ontbonden is. Iedere aanspraak van de koper uit hoofde dat HML niet aan haar verplichtingen zou hebben voldaan, vervalt door verloop van 6 maanden na aflevering van het verkochte goed.

11. Garantie

Op de door HML verkochte versnellingsbakken wordt gedurende 3 maanden na aflevering garantie verleend voor fabricagefouten. De garantie geldt slechts voor gebreken waarvan de koper aantoont dat die een gevolg zijn van, zich voordoen bij, een technisch en een bedrijfskundig normaal en oordeelkundig gebruik van de geleverde goederen, onder normale omstandigheden en voor het doel waarvoor zij dienen. Reclames dienen binnen 7 dagen te worden kenbaar gemaakt. De garantieplicht omvat ter keuze van HML hetzij het kosteloos repareren dan wel het vervangen van de defecte goederen en/of onderdelen daarvan mits die goederen franco aan HML worden verzonden, hetzij het terugnemen van defecte goederen en/of onderdelen daarvan onder terugbetaling van het door de koper reeds voldane deel der koopprijs, in welk laatste geval de terzake gesloten overeenkomst ontbonden is. De garantieplicht vervalt indien de koper of derden goederen en/of onderdelen daarvan hebben gerepareerd of hebben trachten te repareren zonder dat eerst HML in de gelegenheid is gesteld het defect te verhelpen. De garantie geldt uitdrukkelijk NIET voor gebruikte tandwielen, assen, schakkelmoffen, e.d..

12. Onderhoud, reparatie en revisie

Reclames ten aanzien van onderhoud, reparaties en revisies van goederen (hierna aangeduid als reparatie) zijn slechts mogelijk op grond van het bepaalde in artikel 10. Revisie objecten worden, voor zover praktisch uitvoerbaar en beschikbaar, gereviseerd met originele onderdelen, dan wel onderdelen die de originele zoveel mogelijk benaderen, zulks ter beoordeling van HML. In geval van gerechtvaardigde reclame is HML ter harer keuze, verplicht tot hetzij hernieuwde reparatie, hetzij afzien van hernieuwde reparatie onder terugbetaling van het door de opdrachtgever reeds betaalde deel van de reparatieprijs in welk laatste geval de terzake gesloten overeenkomst ontbonden is.

13. Vrijtekening

De aansprakelijkheid van HML is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de boven omschreven garantieplicht en verplichtingen op grond van een gerechtvaardigde reclame, de aansprakelijkheid van HML is beperkt tot de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Ieder andere aanspraak van de koper/opdrachtgever wegens directe of indirecte schade of wegens bedrijfsschade door welke oorzaak ontstaan, zelfs door eigen schuld van personeel van HML met uitzondering nochtans van opzet of grove schuld van bestuurders van HML persoonlijk alsmede iedere vordering van de koper/opdrachtgever tot vernietiging of ontbinding van de overeenkomst is uitgesloten. De koper/opdrachtgever zal HML vrijwaren tegen alle aanspraken van derden wegens handelingen of verzuimen van HML of haar personeel en/of anderen, die bij de reparatie en/of fabricage en/of revisie van goederen en/of de uitvoering van de koopovereenkomst worden ingeschakeld.

14. Doorverkoop en export

De koper zal ervoor zorgdragen dat alle van toepassing zijnde exportvoorschriften van de Nederlandse overheid in acht zullen worden genomen bij de doorverkoop van goederen of enig onderdeel daarvan, alsmede wanneer goederen of enig onderdeel daarvan buiten de landgrenzen van het land waarin de levering door HML plaatsvond, worden gebracht. De koper zal tevens ervoor zorgdragen dat ook derden, die in het bezit van de goederen of enig onderdeel daarvan komen, zich zullen gedragen naar de exportvoorschriften van Nederland. Export, door derden, ontslaat HML van garantieplicht.

15. Incassokosten

In geval van niet nakoming door de koper of opdrachtgever van één of meer van zijn verplichtingen uit de met HML gesloten overeenkomst, komen alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de koper of opdrachtgever.

16. Toepasselijk recht: Geschillen

Op aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, leveringen, reparaties, revisies, diensten en deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen (daaronder begrepen hetgeen slechts één partij als een geschil beschouwt) welke mochten ontstaan naar aanleiding van aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, leveringen, reparaties, revisies, diensten worden voorgelegd aan de rechter te Alkmaar behoudens de bevoegdheid van HML deze geschillen voor te leggen aan enig bevoegde binnen- of buitenlandse rechter.